Posterpresentasjon

Ønsker du å presentere poster til EU 23 konferansen?

Generell informasjon: - send inn en kort presentasjon av ditt prosjekt innen 20. oktober 2023

Kontakt informasjon: post@ksci.no

Tips:

En poster er en vitenskapelig presentasjon, men er mer å sammenligne med en reklameplakat enn med en tidsskriftartikkel. Bruk gjerne figurer og bilder. Posteren bør gi svar på spørsmålene: Hvorfor, hvordan, hva fant du, og hva betyr det?

Formatet på posteren må være 90 x 120 (stående poster) Format A0

En god og dekkende tittel er viktig. Denne kan inneholde mye av det budskapet du vil formidle, og skal pirre til interesse for posteren.

Under tittelen fører du opp navn, yrkestittel og faglig tilknytning/organisasjon til forfatterne, samt kontaktinformasjon (e-post) til korresponderende forfatter.

Innledningen skal kort fortelle om bakgrunnen for arbeidet og hva du ville at din studie skulle vurdere, påvise eller avvise.

Bruk beskrivende og informative overskrifter. Unngå gjentagelser.

Lag tabeller, grafer, kart, bilder, tegninger eller symboler for å fortelle tilskuerne det du vil formidle.

Du behøver ikke ta med alle detaljer fra studiet. Oversiktlig og kortfattet lister du de viktigste resultatene.

Resultater bør fortrinnsvis presenteres grafisk. Bilder og figurer kan lagt på vei erstatte tekst, samtidig som de er et blikkfang.

Du må alltid ta med de resultatene som inngår i konklusjonen.

Konklusjonen presenteres lett synlig i stikkordsform eller telegramstil. Konklusjonen kan være ”svar” på et eventuelt spørsmål eller en hypotese fra tittelen på posteren.

Referanser begrenses til et minimum. Det vil være relevant å henvise til artikkel eller artikler som presenterer hele prosjektet som beskrives i posteren.