Inghild Stokka Dusevig

Inghild Stokka Dusevig er audiopedagog og seniorrådgiver i Statped. Hun har over 30 års erfaring fra ulike deler av hørselsfagfeltet.

Hun arbeider primært med utredning, rådgivning og veiledning for personer med ervervet kombinert sansetap og/eller døvblindhet, samt opplæring og veiledning til deres nettverk. Hun er nå tilknyttet Statpeds fagavdeling for kombinerte sansetap og døvblindhet.

Fagavdelingen yter ordinære tjenester i henhold til Statpeds mandat, men yter også tjenester i henhold til ytelsesavtale mellom Statped og Helse NORD RHF ved Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Rolf Mjønes

Rolf er audiograf og prosjektleder ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Han har holdt mange foredrag om temaer som audiovisuell taleforståelse og kombinerte sansetap for ulike fagmiljøer, utdanningsinstitusjoner og konferanser. De siste årene har han primært arbeidet med prosjekter, og spesielt utviklingen av en ny audiovisuell test av taleforståelse; Eikholt-testen. På EU2023 vil Rolf presenterer testen og det faglige grunnlaget for testens utvikling. Han vil også diskutere hvorfor testen kan være et viktig kartleggingsverktøy for alle som jobber med sansetap.

Nina Jakhelln Laugen

Nina Jakhelln Laugen er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, NTNU, og fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Hun underviser på profesjonsstudiet i psykologi (NTNU) og master i tilpasset opplæring (Nord universitet).

Nina har jobbet i hørselsfeltet siden 2006, spesielt opp mot tidlig innsats og barnehagealder. Doktorgradsarbeidet handlet om psykososial fungering hos fireåringer med høreapparater, og hun har de siste årene forsket innenfor ensidige og milde hørselstap, hørsel og digital læring, utvikling av emosjonell kompetanse og interpersonlige ferdigheter hos terapeuter.

Søren Laugesen

Søren Laugesen, PhD

Research Manager, Interacoustics Research Unit

PhD from the Technical University of Denmark 1992. Worked 19 years as a researcher and project manager with Oticon’s Eriksholm Research Centre. Joined Interacoustics Research Unit in 2016 as a senior researcher and project manager, and took over the leadership of the group in 2022.

Siri Wenneberg

Siri Wennberg er audiograf med master i klinisk helsevitenskap. Hun har tidligere jobbet ca. 30 år som audiograf på høresentralen ved St. Olavs hospital, med barneaudiologi som hovedfokus og spesialisering på auditive prosesseringsvansker. Hun har deltatt i mange prosjekter innen barneaudiologi, og har blant annet bidratt i utarbeidelsen av faglig nasjonale retningslinjer for barn med hørselstap. Hun jobber nå som daglig leder for Norsk kvalitetsregister øre-nese-hals.

Ann Helen Nilsen

Ann Helen Nilsen er sykepleier med doktorgrad i medisin med helserelatert livskvalitet som hovedtema. Hun har over 20 års klinisk erfaring fra ØNH- poliklinikk ved St Olavs hospital. Hun har vært ansvarlig for etablering og implementering av et lokalt kirurgisk medisinsk kvalitetsregister, drevet kvalitetsforbedringsprosjekt og koordinert flere forskningsstudier. Siden 2020 har hun hatt en bistilling ved NTNU som forsker i en studie som omhandler drensbehandling av barn med kronisk sekretorisk otitt. Hun jobber nå som registerkoordinator med ansvar for den daglig driften i Hørselsregisteret for barn.

Heidi Sabatier-Olne

Heidi Sabatier-Olne har jobbet som audiograf siden 2005 og har alltid hatt en spesiell interesse for tinnitus og nedsatt lydtoleranse utredning og behandling.

Hun har tidligere jobbet på Akershus Universitetssykehus, og på Linderud ØNH. Gjennom hele yrkeskarrieren har hun hatt ekstra fokus på tinnitus, og har deltatt på flere kurs og seminarer om dette tema.

Hun har tatt kurs i Tinnitus Retraining Therapy for management of tinnitus and hyperacusis, Tinnitus Retraining Therapy for management of decreased sound tolerance samt bimodal nevromodulasjon med hjelpemidlet Lenire.

I 2017 ble hun fagleder hos HØR, og leder for HØR-akademiet , HØRs eget organ for etterutdanning, kvalitet og kompetanse.

HØR er Norges største kompetanse-kjede med audiografer og audiopedagoger, og har fokus på både forebygging av hørselsskader, rehabilitering av hørsel og tinnitus og nedsatt lydtoleranse behandling.

Jeanette Hess-Erga

Foto: Susan Jackman

Vi ønsker å informere om en ny, pågående studie på tidlig behandling av idiopatisk akutt hørselstap (ISSNHL). Studiens formål er å finne ut om Hyperbar oksygenbehandling (HBO, trykkammerbehandling) har en positiv effekt på utfall etter ISSNHL. Tidligere studier har gitt motstridende resultater, og det er derfor uklart om HBO har en positiv effekt eller ikke. SuDHO-studien er en stor nasjonal multisenterstudie som for første gang kan gi et pålitelig svar på dette spørsmålet.

Marte Rønningen

Foto: Susan Jackman

Marte Rønningen

Er utdannet akustiker, og jobber som audiofysiker ved høresentralen på St. Olavs hospital, og i Statped med kontorsted Trondheim. En av hovedoppgavene på St. Olav er utredning og oppfølging av voksne med CI. I Statped jobber jeg mye med tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel, og informasjon til deres omgivelser. I begge mine jobber er jeg opptatt av god og hensiktsmessig tilrettelegging, og at hjelpemidler som benyttes i ulike situasjoner må være de som totalt sett gir brukeren best utbytte.

Arne Kirkhorn Rødvik

Foto: Susan Jackman

Arne Kirkhorn Rødvik er audiofysikar på OUS Rikshospitalet, der han jobbar med justering av cochleaimplantat, objektiv høyrselstesting og forsking på pasientar med høyrselshemming. Han er utdanna sivilingeniør i akustikk og disputerte for PhD-graden ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo i 2020. Tittelen på doktorgradsavhandlinga hans er:

"Speech sound confusions in well-performing adults and children with cochlear implants, measured by repetition of mono- and bisyllabic nonsense words".

På EU21 presenterte Arne Dam-prosjektet "Betre høyrselshabilitering ved hjelp av detaljert språklydtesting". Prosjektet har no gått inn i avsluttingsfasen, og Arne vil presentere ferske resultat frå pilotstudien, som inkluderer pre- og posttesting av 2 grupper høyrselshemma med ein språklydoppfattingstest, samt demonstrere ein splitter ny app for Android og iOS som testar språklydforvekslingar hos høyrselshemma.

«Støypropper til besvær, hvor er vi nå?»

Innlegg fra NAV Hjelpemiddelsentral (Oslo, Nordland, Troms og Finnmark).

NAV Hjelpemiddelsentral har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for tilrettelegging for personer med funksjonsvansker.

Mange strever med nedsatt toleranse for lyd. Behandlingstilbudet er ulikt avhengig av hvor i landet du bor. NAV hjelpemiddelsentral ønsker å bidra til økt forståelse og kunnskap på området. I dag formidles informasjon om blant annet forventning til behandler/begrunner av en søknad samt hvordan NAV Hjelpemiddelsentral forvalter disse sakene.

Inger Lise Neef

Inger Lise Neef

Seniorrådgiver (Nordland), Audiopedagog, hovedfokus på tilrettelegging for barn med hørselsvansker.

Helena Erstad

Helena Erstad

Seniorrådgiver (Oslo), Audiograf, hovedfokus på tilrettelegging i dagliglivet.

Lene Mari Jensen

Lene Mari Jensen

Seniorrådgiver (Troms og Finnmark), Audiograf, hovedfokus på tilrettelegging i arbeidslivet og høyere utdanning.